Теодора Чижбаноска
Business Development

Стефан Алексиќ
Front end

Олга Рајчиќ
COMMUNITY OUTREACH

МИТКО ОРЦЕВ
Back end