Политика за приватност

Кои сме ние

Нашата веб страница е: http://challenger.mk

Кои информации ги прибираме, како и за кои цели го правиме тоа

Политиката за заштита на лични податоци ги содржи практиките за приватност на веб страната challenger.mk и објаснува како Challenger ги користи вашите податоци, а се однесува на нашиот веб сајт challenger.mk, нашите социјални мрежи, испратените електронски пораки од нас нашата мобилна апликација. Со Политиката за заштита на личните податоци се уредува правото на приватност и сигурност на личните податоци кои се цел на обработка. Со пристaпување или со користење на нашиот веб сајт се согласувате со сите услови дефинирани во оваа Политика за заштитa на лични податоци и Условите за користење на нашата веб страна. Доколу не се согласувате со овие услови, напуштете ја оваа страна и не го употребувајте нашиот сајт. Дел од податоци кои ги внесувате на веб сајтот на challenger.mk ги чуваме во база на податоци. Прибирањето на личните податоци на оваа веб страница е во согласност со прописите за заштита на лични податоци. Challenger го задржува правото во било кое време да го измени или прекине било кој аспект од Условите на употреба и/или од Политика за заштита на лични податоци. Challenger обраќа големо внимание на собирање, чување и обработка на личните податоци на Корисниците, со добра волја, во насока на добро утврдени, јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија и други соодветни закони, доколку се работи за таков случај. Challenger ги презема сите соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на Корисници од случајно или незаконско уништување, губење, менување, откривање или неовластен пристап. Challenger обраќа големо внимание за заштитата на личните податоци, но не е одговорен во следниве случаи: виша сила, случајни настани или злонамерни дејства на трети лица, како и во случаи кога Корисникот самиот ги направил овие информации достапни на трети лица.

Информации за политиката за заштита на личните податоци

Доколку сакате да поставите прашање или да испратите коментар кон нашата политика за заштита на личните податоци, истото можете да го сторите, користејќи ги следните информации: Е-пошта: info@challenger.mk.